Free shipping and contactless delivery

Všeobecné obchodní podmínky

Naše všeobecné obchodní podmínky:

EDITED je produkt od ABOUT YOU GmbH. Zde najdete důležité informace o nakupování na ABOUT YOU GmbH.

1. Uzavření smlouvy:
Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový informační katalog, který je pouhou výzvou k tomu, abyste zadávali závazné objednávky. Kliknutím na tlačítko "objednávka zavazující k platbě" odesíláte závaznou objednávku na zboží v nákupním košíku, které nemůže zahrnovat žádnou změnu ani jinou odchylku od prezentovaného zboží. Potvrzení o přijetí objednávky je vystaveno ihned po odeslání objednávky a nepředstavuje přijetí smlouvy. Vaši objednávku můžeme buď odmítnout, nebo ji přijmout odesláním e-mailu s potvrzením objednávky eventuelně odesláním zboží do dvou dnů.
2. Pokyny k odstoupení
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete Vy sami nebo Vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo, telefonní číslo: 800 023 503, č. faxu +4940638569445, e-mail: zakaznickyservis@edited.cz) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Následky odstoupení

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny zaplacené částky, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou zvýšených nákladů vzniklých v důsledku toho, že zvolíte jiný typ doručení než nejméně nákladný typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme informaci o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci; v každém případě Vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zpět zboží, nebo dokud nedodáte doklad o tom, že jste zboží zpět odeslali, podle toho, co nastane dřív. Zboží jste povinni zaslat zpět nebo jej předat nám, případně společnosti PPL bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží uhradíme my. Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží, ke kterému dojde v důsledku jiné manipulace s ním, než jaká je nezbytná s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkci.

Konec pokynů pro odstoupení od smlouvy

3. Vyloučení/zánik práva na odstoupení od smlouvy:

Podle § 1837 českého občanského zákoníku je právo na odstoupení vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které (a) bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu nebo (b) které podléhá rychlé zkáze nebo (c) bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
4. Dobrovolně poskytnuté právo na vrácení do 100 dní od převzetí zboží:

Vedle výše zmíněného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy Vám dobrovolně poskytujeme záruku vrácení zboží na dobu 100 dnů od převzetí zboží. Smlouvu můžete zrušit i po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení tím, že nám zboží vrátíte do 100 dnů od převzetí (lhůta začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je zboží v původním obalu, je úplné, není použité nebo poškozené a pokud se nejedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání.

Smluvně sjednanou dobrovolnou zárukou vrácení nejsou dotčena Vaše zákonná práva a nároky. Zejména můžete beze změn využít své zákonné právo na odstoupení a svá zákonná záruční práva.
5. Doprava:

Dodávky jsou v zásadě platné pouze v České republice. Obecně platí, že zasílání zajišťuje společnost PPL. Zboží je vydáváno v množství běžném pro domácnost a pouze koncovým spotřebitelům.
6. Záruka:

6.1 Pokud má dodané zboží zjevné materiálové nebo výrobní vady, včetně poškození vzniklého při přepravě, podejte stížnost ohledně takového poškození buď u nás, nebo u zaměstnance PPL, který zboží doručuje, a to ihned po předání zboží. Pokud však stížnost nepodáte, nemá to žádný vliv na Vaše zákonné nároky.

6.2 Zaručujeme Vám, že zboží je v okamžiku, kdy je Vám doručeno, bez vad. Zaručujeme Vám zejména, že v okamžiku, kdy zboží převezmete:
 1. má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (pokud dohody dosaženo nebylo) vlastnosti, které my nebo
 2. výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu;
 3. zboží je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;
 4. zboží odpovídá zákonným požadavkům.

Jestliže jsou závady zboží zjištěny do šesti měsíců od okamžiku, kdy jej obdržíte, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku, kdy Vám bylo doručeno. Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat do 24 měsíců od doručení. To neplatí pro:
 1. vady spojené se slevou;
 2. běžné opotřebení;
 3. vady způsobené běžným užíváním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo
 4. případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu. Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvlíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení - viz níže. Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte jako spotřebitel nárok na přiměřenou slevu také, pokud nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Jestliže vadu včas neodstraníme nebo ji odstranit odmítneme, můžete uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze s naším souhlasem.6.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

6.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit. Jestliže vadu neohlásíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při řádné prohlídce a s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, soud Vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při prohlídce s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy Vám bylo zboží doručeno.

6.6 Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží ode dne, kdy je Vám zboží dodáno. Jestliže Vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba teprve ode dne odeslání zboží na určené místo. Jestliže má zakoupené zboží uvést do provozu jiná osoba než my, začíná záruční doba teprve dnem, kdy je zboží uvedeno do provozu, a to pod podmínkou, že příslušnou službu uvedení zboží do provozu objednáte nejpozději do tří týdnů po obdržení zboží a že poskytnete nezbytnou pomoc a součinnost potřebnou k provedení služby.

7. Nedoručitelné zboží:
Pokud není produkt k dispozici, zavazujeme se informovat o nedostupnosti a okamžitě vrátit náhradu.
8. Náklady na dopravu:
Vaše objednávka u společnosti ABOUT YOU GmbH je dopravována bezplatně.
9. Platba:
Platbu je možné provést v zásadě prostřednictvím PayU, kreditní karty (Discover / Diners Club, Mastercard nebo Visa), PayPal, nebo je možné zaplatit při převzetí (dobírkou). Neposkytujeme slevy za rychlé zaplacení. Vyhrazujeme si právo nabídnout pro požadovanou dodávku pouze určité způsoby platby, např. pouze způsoby spojené s příslušným úvěrovým ratingem, abychom omezili naše úvěrová rizika
Platba prostřednictvím služby PayPal
Platíte přímo prostřednictvím svého účtu PayPal. Po zadání objednávky budete přesměrováni na službu PayPal, kde odsouhlasíte cenu objednávky. Jakmile Váš účet PayPal obdrží Vaše schválení, přikročíme k odeslání - v souladu se lhůtou pro odeslání uvedenou u zboží. Po odeslání bude z vašeho účtu PayPal stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z Vašeho účtu PayPal ihned.
Platba kreditní kartou
Platíte okamžitě v průběhu objednávky zadáním údajů své kreditní karty. Po odeslání bude z Vaší kreditní karty stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z Vaší kreditní karty ihned.
10. Ceny:
Naše ceny jsou uvedeny v měně CZK a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši.
11. Výhrada vlastnictví:
Zboží zůstává naším majetkem až do zaplacení ceny v plné výši.
12. Elektronická komunikace:
Souhlasíte s tím, že komunikace související s Vaší smlouvou může probíhat elektronicky.
13. Mimosoudní řešení sporů:
Své stížnosti můžete adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Můžete také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/
14. Vyloučení odpovědnosti za odkazy třetích osob:
Na našich stránkách používáme odkazy vedoucí na jiné internetové stránky. U všech těchto odkazů platí: Výslovně uvádíme, že nemáme žádný vliv na styl a obsah odkazovaných stránek. Tímto se tedy výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách jiných osob a nepřijímáme tento obsah za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny zobrazované odkazy a pro veškerý obsah stránek, na něž odkazy vedou.
15. Jazyk smlouvy / uložení textu objednávky:
Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Text objednávky u nás není uložen a po dokončení procesu objednávky k němu již nelze získat přístup. Text své objednávky si ale ihned po jejím odeslání můžete vytisknout.
16. Práva k fotografiími
Veškerá práva k fotografiím patří společnosti ABOUT YOU GmbH. Jejich užití bez výslovného předchozího souhlasu není dovoleno.

17. Informace o prodávajícím


ABOUT YOU GmbH
Domstrasse 10
20095 Hamburg
telefonní číslo: 800 023 503
faks: +49 40 638 569 445
E-Mail: zakaznickyservis@edited.cz
Jednatelé: Sebastian Betz, Tarek Mueller, Hannes Wiese

Hamburský okresní soud - společnost zapsána pod č. HRB 120869
DIČ: CZ684243233

Vzorový formulář pro odstoupení


Tento formulář vyplňte a vraťte, pouze pokud si přejete od
smlouvy odstoupit, a to na adresu:
ABOUT YOU GmbH, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Německo, č. faxu:
+4940638569445, e-mail: zakaznickyservis@edited.cz

Vzorový formulář pro odstoupení

Tento formulář vyplňte a vraťte, pouze pokud si přejete od smlouvy odstoupit, a to na adresu:
ABOUT YOU GmbH, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Německo, č. faxu: +4940638569445, e-mail: serviceclients@aboutyou.be :

Tímto oznamuji/oznamujeme*, že odstupuji/odstupujeme* od své smlouvy:

 • koupi následujícího zboží*:
 • poskytnutí následující služby*:
 • objednaného*/přijaté* dne:
 • Jméno spotřebitele (spotřebitelů):
 • Adresa spotřebitele (spotřebitelů):
 • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář předáván v tištěné podobě):
 • Datum
 • * Nehodící se škrtněte.

Verze: květen 2019

Stáhnout Všeobecné obchodní podmínky jako .pdf
Vytlačit Všeobecné obchodní podmínky
Stáhnout PDF-Reader

Zaslání zdarma · Možnost vrácení zboží do 100 dnů · Dobírka

Otázky? Zavolej nám!
800 023 503* (CZ)

*Zdarma ze všech českých sítí. Po-Ne, 9-20 hod. Při volání ze zahraničí mohou být účtovány poplatky.

Česká Republika
Na desktop verzi

Nákupní košík (0)

V košíku ještě nemáš žádné produkty.
Nakupuj naše novinky nebo se přihlas pro zobrazení Tvého nákupního košíku.

Zaslání zdarma · Možnost vrácení zboží do 100 dnů · Dobírka